tango-icon-theme

tango-icon-theme 0.8.90

Source package: tango-icon-theme

Build dependencies

hicolor-icon-theme, perl-XML-SAX, icon-naming-utils, imagemagick

Runtime dependencies

hicolor-icon-theme, perl-XML-SAX, icon-naming-utils, imagemagick

Required by (for building)

Required by (for runtime)

xfce4-settings