xapian-core-docs

xapian-core-docs 1.2.4

Source package: xapian-core

Build dependencies

Runtime dependencies

xapian-core

Required by (for building)

Required by (for runtime)