xosd

xosd 2.2.14

Source package: xosd

Build dependencies

libX11, libXext

Runtime dependencies

libX11, libXext

Required by (for building)

pyosd

Required by (for runtime)

pyosd