python-avahi

python-avahi 0.6.23

Source package: avahi-bindings

Build dependencies

avahi, qt4, qt, pygtk

Runtime dependencies

avahi

Required by (for building)

Required by (for runtime)